Само регистрирани участници, които вече имат подадени резюмета могат да подават пълнотекстови публикации.

Уважаеми Лектори,

Имате възможност да подадете пълен текст на вашите презентации, който ще бъде разгледан от редактор и след съответните препоръки ще бъде издаден на електронен носител с ISBN номер под формата на статия.

Вашите пълнотекстови публикации трябва да са оформени като стандартна статия, съдържащи Абстракт (до 250 думи), Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, Дискусия, Заключение, Списък с референции. В случай, че статията ви съдържа снимки с разпознаваеми данни, моля да включите в статията декларация за наличието на информирано съгласие от пациента и/или решение на Етичната комисия към вашето лечебно заведение.

Окончателен срок за всички пълнотекстови публикации31 Март 2024 г.    Статиите ще бъдат разгледани след приключване на периода за подаване. При необходимост от корекции

    ще се свържем с Вас за допълнителни инструкции по оформяне на статията.

    Поради това, молим телефонът и имейлът за контакт да бъдат на първия автор.